Algemene Voorwaarden Abonnementen, Diensten en Registraties

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit drie
delen:
DEEL I : Algemene bepalingen
DEEL II : Aanvullende bepalingen voor consumenten
DEEL III :Aanvullende bepalingen voor zakelijke abonnees

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Abonnementsvormen

Alle door FD Mediagroep gehanteerde abonnementsvormen zijn nader gespecificeerd in Bijlage 1.

Artikel 2. Definities

 1. Aanbieding
  Elk aanbod ten aanzien van een Abonnementsovereenkomst dat FD Mediagroep doet door middel van publicatie in de Media;
 2. Abonnee
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie FD Mediagroep een Abonnementsovereenkomst sluit, aan wie FD Mediagroep een Dienst levert of met wie FD Mediagroep in andere rechtsverhouding staat;
 3. Abonnementsovereenkomst
  Iedere overeenkomst tussen FD Mediagroep en een Abonnee die de Abonnee het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de contractsduur het overeengekomen abonnement (als gespecificeerd in artikel 1) te ontvangen. Hieronder vallen – afhankelijk van de Abonnementsovereenkomst – ook de Dienst(en) die FD Mediagroep aanbiedt;
 4. Algemene Voorwaarden
  De onderhavige Algemene Voorwaarden Abonnementen, Diensten en Registraties;
 5. Dagblad
  De papieren editie van Het Financieele Dagblad, met inbegrip van alle bijlagen en specials;
 6. Dienst
  Alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die FD Mediagroep aanbiedt die al dan niet onderdeel
  uitmaken van een Abonnementsovereenkomst, zoals onder meer doch niet beperkt tot de Websites van FDMediagroep inclusief de mobiele versies daarvan en deeventueel daarin vervatte webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals o.a. e-paper en RSS-feeds) en archieven, alsmede alle abonnementen die FD Mediagroep aanbiedt (zoals o.a. op het Dagblad en de overige media die zij uitgeeft), die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn. Bepaalde Diensten zijn alleen toegankelijk voor hen die een Abonnementsovereenkomst gesloten hebben;
 7. FD Mediagroep
  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FD Mediagroep B.V., alsmede haar dochter- en/of zustervennootschappen, waaronder onder meer Het Financieele Dagblad B.V., Business Nieuws Holding B.V. en FD Business
  B.V. ;
 8. Gebruiker
  De natuurlijke persoon die uitsluitend gerechtigd is tot het strikt persoonlijk gebruik van het door de Abonnee aan hem toegewezen Gebruikersaccount;
 9. Gebruikersaccount
  De toegangssleutel tot een Dienst, bestaande uit een gebruikersnaam of e-mailadres en een wachtwoord, die door de Abonnee mag worden toegewezen exclusief aan één vaste Gebruiker;
 10. Media
  Alle door FD Mediagroep uitgegeven of uit te geven media, zoals o.a. het Dagblad inclusief alle bijlagen en speciale edities, de Websites, magazines, tijdschriften, radio- en/of televisieprogramma’s, mobiele applicaties, podcasts, RSSfeeds, e- paper en andere digitale formaten waarin FD Mediagroep media uitbrengt;
 11. mijnFD
  Het afgeschermde gedeelte van de Website;
 12. Offerte
  Een persoonlijk aanbod dat door FD Mediagroep specifiek aan een individuele Abonnee of Gebruiker wordt gedaan;
 13. Website
  De website(s) beheerd door FD Mediagroep of haar dochtervennootschappen.

Artikel 3. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, op alle Abonnementsovereenkomsten en op elk gebruik van de Diensten van FD Mediagroep.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in enige door FD Mediagroep uitgegeven Media.
 3. In aanvulling op het algemene DEEL I van deze Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de Abonnee, tevens het bijzondere DEEL II of DEEL III van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. DEEL I is slechts gedeeltelijk van toepassing op DEEL IV, zoals in DEEL IV is aangegeven. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst, prevaleert de Abonnementsovereenkomst
 4. Door het aangaan van de Abonnementsovereenkomst en/of de Diensten te gebruiken verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 5. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Abonnee zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Abonnementsovereenkomst, het gebruik van de Diensten en de verhouding tussen FD Mediagroep en Abonnee
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FD Mediagroep is de Abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.
 7. FD Mediagroep behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. FD Mediagroep zal een voorgenomen materiële wijziging bekend maken in het Dagblad en op de Websites. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, audio-opnamen, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Media en de Diensten rusten rechten van intellectuele en/of industriële eigendom. Door het aangaan van een Abonnementsovereenkomst of het gebruik van de Diensten verkrijgt Abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht. Abonnee erkent dit ook.
 2. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FD Mediagroep niet toegestaan om (delen van) de Media openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: printen, kopiëren, scannenn of op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uitlenen, sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voordragen, embedden of framen (op welke wijze dan ook), of uit (delen van) de Media met behulp van geautomatiseerde middelen (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend: crawlen, spideren, phishen en/of hacken) systematisch informatie te
  vergaren.
 3. Met betrekking tot het overnemen en/of gebruik van artikelen, afbeeldingen, of overige content van FD Mediagroep door media met een nieuwsfunctie en met betrekking tot tekst- en datamining van content van FD Mediagroep, als bedoeld in artikel 15 c.q 15o van de Auteurswet, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend het gebruik van content van FD Mediagroep voor het trainen van generatieve artificiële intelligentie (AI) of andere AI-toepassingen, behoudt FD Mediagroep zich alle (auteurs)rechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van FD Mediagroep. Zie ook: https://fd.nl/copyright en https://fdmg.nl/wp-content/uploads/AV_Abonnementen.pdf
 4. Van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van het Dagblad of de Websites mogen door ondernemingen en instellingen fotokopieën worden gemaakt, mits hiervoor voorafgaand een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht (<www.reprorecht.nl>). Het gebruik van artikelen in papieren knipselkranten is toegestaan mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van, en een betalingsregeling is getroffen met FD Mediagroep. Toestemming voor overig papieren hergebruik en voor digitale reproducties en/of digitaal hergebruik dient vooraf schriftelijk bij FD Mediagroep te worden verkregen. Een licentie zal altijd zijn beperkt tot bepaalde soorten van gebruik en FD Mediagroep zal hiervoor een
  vergoeding vragen.
 5. Het incidenteel (deep)linken of het op een andere manier verwijzen naar artikelen of Diensten van FD Mediagroep (bijvoorbeeld in social media) is slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat alleen de titel van het artikel op de website van de Abonnee wordt weergegeven. Gebruik van de RSS- feeds die door FD Mediagroep op de Websites worden aangeboden is wel bij voorbaat toegestaan. (Deep)linken naar (delen van) de Media op een structurele basis is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijk verkregen licentie van FD Mediagroep, tegen betaling van een passende licentievergoeding.
 6. In de Media worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van FD Mediagroep en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die FD Mediagroep op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.
 7. Abonnee garandeert FD Mediagroep dat zij (en haar Gebruikers) geen intellectuele en/of industriële eigendomsrechtenvan FD Mediagroep zal schenden. Abonnee is volledig aansprakelijk voor alle schade die FD Mediagroep daardoor of in verband daarmee zal lijden en vrijwaart FD Mediagroep voor alle schade die derden lijden door enig inbreukmakend handelen door Abonnee en/of Gebruikers. De door FD Mediagroep geleden schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de licentievergoeding die FD Mediagroep bedingt of kan bedingen van een partij met wie zij een licentieovereenkomst sluit met betrekking tot het bedoelde gebruik, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door FD Mediagroep gemaakte kosten, inclusief de volledige juridische kosten.
 8. Voor zover het bepaalde in dit artikel betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals leveranciers van FD Mediagroep of adverteerders zijn de bepalingen en bedingen van dit artikel aan te merken als derdenbeding en als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Beleggingsinformatie

 1. De aandelen, opties en andere beurskoersen die worden weergegeven in de Media, en per e-mail of andere automatisch aan de Abonnee toe te zenden meldingen, worden aangeleverd door derden en FD Mediagroep is niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de beurskoersen vertraagd conform de voorwaarden van
  de betreffende beurs.
 2. FD Mediagroep wijst de Abonnee erop dat beleggen vermogensrisico’s met zich mee brengt. FD Mediagroep is geen makelaar/handelaar of geregistreerde beleggingsadviseur volgens de Nederlandse wetgeving en evenmin volgens de wet op beursverrichtingen van de Verenigde Staten, noch van enig ander rechtsgebied, en geeft geen adviezen over de investering in, de aan- of verkoop van aandelen, effecten, grondstoffen, valuta of andere financiële producten of diensten. Niets van de in de Media gepubliceerde redactionele inhoud geldt als een aanbieding of aanprijzing voor het aan- of verkopen van effecten, beleggingsadviezen, noch worden bepaalde in de Media vermelde producten of diensten door FD Mediagroep onderschreven of
  aanbevolen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. FD Mediagroep streeft ernaar dat de informatie in de Media actueel, volledig en feitelijk juist is. Abonnee accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. FD Mediagroep is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door Abonnee wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FD Mediagroep. Elk gebruik door de Abonnee van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van de Abonnee.
 2. FD Mediagroep is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de Websites zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. FD Mediagroep kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door Abonnee is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. FD Mediagroep is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via de Websites worden aangeboden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot beurskoersen. FD Mediagroep is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen in de Media en afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen in de Media van FD Mediagroep.
 3. FD Mediagroep zal zich inspannen om vertraagde levering of vertraagde vernieuwing van Media, welke niet (mede) te wijten is aan overmacht, te voorkomen en indien deze zich toch voordoen, deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 4. Schade dient na het ontstaan daarvan onverwijld door de Abonnee aan FD Mediagroep te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien Abonnee zich niet aan het bepaalde in de Abonnementsovereenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten te voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen vier (4) weken na ontdekking daarvan schriftelijk door Abonnee aan FD Mediagroep is gemeld, zal niet worden vergoed.

Artikel 7. Overmacht

 1. FD Mediagroep is niet aansprakelijk voor door Abonnee geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin FD Mediagroep niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van FD Mediagroep, epidemieën, werkstakingen of andere acties door het personeel van FD Mediagroep, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Abonnementsovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van FD Mediagroep te kunnen eisen.
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

Artikel 8. Aanbiedingen en abonnementstarieven

 1. Alle Aanbiedingen van FD Mediagroep die gericht zijn op een specifiek persoon of specifieke onderneming zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en alleen geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is een Aanbieding geldig gedurende 14 dagen
 2. Tenzij anders vermeld door FD Mediagroep, kan van Aanbiedingen slechts gebruik worden gemaakt indien de Abonnee gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan zijn aanvaarding van deze Aanbieding geen Abonnee was.
 3. FD Mediagroep is gerechtigd om de abonnementstarieven jaarlijks eenzijdig aan te passen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan zowel in het Dagblad als op de Websites worden gepubliceerd en geldt alleen voor nieuwe Abonnementsovereenkomsten of verlenging van Abonnementsovereenkomsten.
 4. De tarieven vermeld in Aanbiedingen gelden niet voor reeds lopende of te verlengen Abonnementsovereenkomsten, tenzij FD Mediagroep in de Aanbieding uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 9. Aanvang

 1. De Abonnementsovereenkomst komt schriftelijk, telefonisch dan wel digitaal tot stand, zodra FD Mediagroep de Abonnementsovereenkomst schriftelijk of per e-mail aan de Abonnee heeft bevestigd. In de bevestiging wordt de Abonnee onder meer gewezen op het abonnementstarief, de duur van de Abonnementsovereenkomst, de mogelijkheid tot het inwinnen van informatie over de looptijd van het abonnement en het indienen van klachten. De Abonnementsovereenkomst vangt aan op de overeengekomen startdatum. FD Mediagroep is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.
 2. De levering van Diensten die slechts toegankelijk zijn voor hen die een Abonnementsovereenkomst met FD Mediagroep gesloten hebben, vangen aan op hetzelfde tijdstip als de Abonnementsovereenkomst. De levering van Diensten die geen onderdeel uitmaken van een Abonnementsovereenkomst, vangen aan op het moment dat de levering mogelijk is.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling geschiedt vooraf, binnen 14 dagen na factuurdatum en op de wijze die is aangegeven in de Aanbieding. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door FD Mediagroep, zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de Abonnee heeft gekozen.
 2. Betalingen van facturen zullen in de eerste plaats in mindering komen op de eventueel verschuldigde gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente, waarbij bovendien de betaling altijd zal strekken tot de voldoening van de oudste openstaande schuld, ongeacht de volgorde of rangorde die de Abonnee in of bij zijn betaling aangeeft.

Artikel 11. Adres en bezorggegevens

 1. De Abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FD Mediagroep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Abonnementsovereenkomst, tijdig aan FD Mediagroep worden verstrekt.
 2. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.
 3. Adreswijzigingen dienen uiterlijk tien werkdagen voordat de wijziging intreedt te worden doorgegeven aan de abonnementenadministratie van FD Mediagroep.
 4. FD Mediagroep mag er van uitgaan dat het verstrekte factuuradres evenals het bezorgadres correct zijn, totdat de Abonnee schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld.
 5. De Abonnee dient medewerking te verlenen aan de levering door FD Mediagroep, door op het afleveradres een brievenbus te gebruiken die voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de Postregeling 2009.
 6. Indien de Abonnee een verbintenis die voortvloeit uit dit artikel niet volledig of niet-tijdig nakomt, dan wel indien het door de Abonnee opgegeven bezorgadres niet juist is dan wel de brievenbus van de Abonnee niet voldoet aan de in lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarde, is FD Mediagroep gerechtigd om de levering van het Dagblad op te schorten totdat de Abonnee diens verzuim heeft hersteld. In dat geval heeft de Abonnee geen recht op nazending van reeds verschenen edities.

Artikel 12. Levering en bezorging van het Dagblad

 1. . FD Mediagroep zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering en bezorging van het Dagblad zorg te dragen.
 2. FD Mediagroep behoudt zich het recht voor om het Dagblad op elke moment waarop zij dat wenst te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, rubrieken, specials en/of bijlagen toe te voegen, te vervangen, wezenlijk te veranderen, in een andere frequentie te laten verschijnen of te laten vervallen, alsmede om de distributiewijze te veranderen. FD Mediagroep behoudt zich tevens het recht voor om datgene dat niet uitdrukkelijk in de Abonnementsovereenkomst is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. FD Mediagroep is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst ten behoeve van de levering. De Abonnee dient zich tot FD Mediagroep te wenden in verband met kwesties omtrent de levering van het Dagblad. FD Mediagroep blijft met betrekking tot de bezorging de aansprakelijke partij tegenover de Abonnee, tenzij de Abonnee zelf een derde partij heeft ingeschakeld voor de bezorging.
 4. Het Dagblad wordt gedurende maandag tot en met zaterdag door of namens FD Mediagroep bij de Abonnee bezorgd. Op zon- en feestdagen vindt geen bezorging plaats.
 5. De Abonnee is gehouden op het moment van bezorging van het Dagblad, doch in ieder geval binnen 21 dagen te (doen) onderzoeken of de krant in goede staat en in de juiste hoeveelheid is afgeleverd. Het risico van verlies of beschadiging van het Dagblad gaat overop de Abonnee op het moment waarop deze door of namens het FD Mediagroep op het bezorgadres wordt afgeleverd, althans het tijdstip waarop het Dagblad door of namens FD Mediagroep ter bezorging is aangeboden, maar de bezorging niet mogelijk was om redenen die voor rekening van de Abonnee dienen te komen.
 6. Klachten over de bezorging kunnen telefonisch of via de Website bij FD Mediagroep worden gemeld op de wijze vermeld in het Dagblad en op de Websites. Bezorgtijden van het Dagblad vermeld in Aanbiedingen, het Dagblad, op de Websites dan wel elders zijn altijd indicatief en zijn dan ook nimmer een fatale termijn. Bij consequente overschrijding van een termijn dient de Abonnee FD Mediagroep schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. Het is het niet mogelijk om een abonnement af te sluiten met een bezorgadres in het buitenland.

Artikel 13. Diensten

 1. Abonnee is verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van apparatuur, verbindingen en programmatuur ter ontvangst en gebruik van Diensten (zoals computers, internetverbinding, tablets, mobiele devices/telefoons) en is zich ervan bewust dat FD Mediagroep ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur. Indien een fabrikant of ontwikkelaar zijn voorwaarden, richtlijnen of exploitatiemogelijkheden voor een bepaald medium ingrijpend wijzigt, of de apparatuur dan wel programmatuur ingrijpend wijzigt, zal FD Mediagroep zich inspannen de levering van Diensten zoveel mogelijk te continueren. Indien dit echter redelijkerwijs niet mogelijk is, of de kosten daarmee ingrijpend verhoogd worden, kan de Abonnementsovereenkomst enkel ten aanzien van de Dienst(en) die hierdoor geraakt word(t)(e)n, door beide partijen gedeeltelijk worden beëindigd onder instandhouding van de overige Diensten uit de Abonnementsovereenkomst. De beëindiging heeft geen terugwerkende kracht en FD Mediagroep is wegens deze beëindiging geen schadevergoeding verschuldigd.
 2. Voor het gebruik van Diensten kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn. Abonnee dient zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.
 3. FD Mediagroep verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Diensten, noch enige andere garantie die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
 4. FD Mediagroep zal de Diensten met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan apparatuur of programmatuur van de Abonnee. FD Mediagroep is voor dergelijke schade niet aansprakelijk.
 5. De Abonnee of de Gebruiker dient zich te onthouden van elk gebruik van de Diensten dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van FD Mediagroep, de tot de FD Mediagroep behorende ondernemingen, leveranciers, serviceproviders of andere Gebruikers van de Diensten. In het bijzonder zal de Abonnee de Diensten niet gebruiken op een manier die de Diensten en alle daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen, of die de gebruikerservaring van een willekeurige gebruiker van de Diensten op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.
 6. FD Mediagroep behoudt zich het recht voor om haar Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten en/of leveranciers toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.
 7. FD Mediagroep is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot de Diensten, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van de Diensten.
 8. FD Mediagroep is gerechtigd om de Abonnee of Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot Diensten te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Abonnee of Gebruiker de Diensten gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 9. Een Gebruikersaccount mag door de Abonnee worden toegewezen aan één Gebruiker voor strikt persoonlijk gebruik. Het gebruikersaccount mag niet worden gedeeld met en/of worden overgedragen aan een derde. De Abonnee blijft jegens FD Mediagroep te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik door de Gebruiker van een Gebruikersaccount.

Artikel 14. Privacy

FD Mediagroep zal persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. Abonnee verklaart bekend te zijn met het Privacy Statement te hebben gelezen.

Artikel 15. Vertrouwelijke gegevens

Alle informatie en gegevens die tussen FD Mediagroep en Abonnee worden uitgewisseld of waarvan Abonnee anderszins kennis neemt, met inbegrip van overeengekomen tarieven en kortingen daarop, voorbereidende materialen, (innovatie)ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie, formats, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, verkoopgegevens, know-how, software, cijfers, strategie-, marketing en promotieplannen, en overige gegevens daaraan gerelateerd van vertrouwelijke aard, dan wel waarvan Abonnee de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te kennen, zullen door Abonnee als vertrouwelijk worden behandeld. Abonnee verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FD Mediagroep aan derde(n) kenbaar te maken.

Artikel 16. Forum & rechtskeuze

Op elke Abonnementsovereenkomst tussen FD Mediagroep en de Abonnee en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de Abonnementsovereenkomst of de levering van Diensten worden in eersteinstantie uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Identiteit FD Mediagroep

FD Mediagroep B.V.
Bezoekadres : Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam
Postadres : Postbus 216, 1000 AE Amsterdam, Nederland
Algemeen telefoonnummer : ++31 (0)20-592888

Contact klantenservice

De afdeling is telefonisch bereikbaar, zie voor openingstijden de Website.
Telefoonnummer : 0800 – 666 666 7 (gratis)
E-mailadres : klantenservice@fd.nl

De Algemene Voorwaarden Abonnementen, Diensten en Registraties van FD Mediagroep zijn tevens beschikbaar op www.fdmg.nl, www.fd.nl, www.energeia.nl, , www.pensioenpro.fd.nl, &
https://impact-investor.com/

DEEL II: AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN

Onder ‘consument’ wordt hier verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.

In aanvulling op DEEL I gelden voor consumenten de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen termijn, doch ten hoogste voor twee (2) jaar. Wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van meer dan één (1) jaar, dan heeft Abonnee na één (1) jaar de bevoegdheid om de abonnementsovereenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Een Abonnementsovereenkomst wordt bij het bereiken van de expiratiedatum daarvan stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen het op dat moment geldende abonnementstarief. De Abonnee kan de verlengde Abonnementsovereenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. FD Mediagroep kan een Abonnementsovereenkomst op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van een (1) maand.
 2. Voor de verlengde Abonnementsovereenkomst factureert FD Mediagroep vooraf en op basis van de duur van de initiële overeenkomst, tegen het ten tijde van de verlenging geldende abonnementstarief.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk, per e-mail, telefonisch, of op dezelfde wijze als waarop de Abonnementsovereenkomst tot stand is gekomen. Wordt een verlengde Abonnementsovereenkomst opgezegd dan restitueert FD Mediagroep het eventueel door Abonnee teveel betaalde. FD Mediagroep rekent dan het abonnementstarief dat geldt vo or de periode waarvoor de (eventueel verlengde) Abonnementsovereenkomst heeft bestaan (om onduidelijkheid te voorkomen: wordt bijvoorbeeld in het kader van een verlengde Abonnementsovereenkomst vooruit betaald op basis van de prijs van een jaarabonnement, dan rekent FD Mediagroep de prijs voor een maandabonnement indien de Abonnee het verlengde abonnement binnen een maand opzegt. Zegt de Abonnee op na een kwartaal, dan rekent FD Mediagroep het tarief van een kwartaalabonnement, enzovoort). FD Mediagroep verrekent dit met het te restitueren bedrag.
 4. In geval een van beide partijen de verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de andere partij, na ingebrekestelling en onder verlening van een redelijke termijn voor nakoming, gerechtigd de Abonnementsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 5. Komt de Abonnee te overlijden, dan wordt de Abonnementsovereenkomst geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon schriftelijk aan FD Mediagroep is medegedeeld. Restitutie van het abonnementstarief voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, vindt alleen plaats indien sprake is van een bedrag van meer dan € 15,-.
 6. Indien FD Mediagroep in de Aanbieding heeft vermeld dat er sprake is van een proefabonnement, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst bij het verstrijken van de overeengekomen termijn van rechtswege.
 7. Indien de Abonnee in verzuim is, is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen vertragingsrente verschuldigd aan FD Mediagroep ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 8. De door FD Mediagroep vermelde abonnementstarieven zijn inclusief btw en – indien van toepassing – inclusief bezorging van het Dagblad aan het adres van de Abonnee binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementsovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is persoonlijk gebonden aan Abonnee en mag niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van € 250, onverminderd het recht van FD Mediagroep volledige schadeloosstelling te eisen.

 

DEEL III: AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR ZAKELIJKE ABONNEES

In aanvulling op DEEL I gelden voor Abonnees die handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Waar in DEEL III wordt gesproken van ‘Gebruiker’ wordt daarmee bedoeld: de natuurlijke persoon die – al dan niet in dienst van Abonnee – als medewerker of werknemer van Abonnee door Abonnee geautoriseerd is gebruik te maken van de Abonnementsovereenkomst en indien van toepassing van een Gebruikersaccount.
 2. Indien in een Aanbieding niet uitdrukkelijk een andere termijn is bepaald geldt de Abonnementsovereenkomst voor de duur van twee (2) jaar, waarna de Abonnementsovereenkomst telkens stilzwijgend zal worden verlengd met één (1) jaar. De Abonnementsovereenkomst kan telkens drie (3) maanden voor het eind van de lopende periode schriftelijk worden opgezegd middels aangetekende briefpost, maar kan niet tussentijds worden opgezegd door Abonnee.
 3. Indien de Abonnee in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementsovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van Abonnee en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan FD Mediagroep ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 4. FD Mediagroep is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Abonnee of de Gebruiker, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis uit de Abonnementsovereenkomst waaronder uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van dergelijke schade, de redelijke kosten ter vaststelling van dergelijke schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De aansprakelijkheid van FD Mediagroep is beperkt tot het brutobedrag van de meest recente door Abonnee onder de Abonnementsovereenkomst betaalde factuur. FD Mediagroep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gemiste beleggingskansen, beleggingsverliezen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill in het bedrijf, claims door derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel.
 5. De door FD Mediagroep vermelde abonnementstarieven zijn exclusief btw en – indien van toepassing – inclusief bezorging van het Dagblad aan het adres van de Abonnee binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. FD Mediagroep kan de Abonnementsovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Onverminderd de bevoegdheden die FD Mediagroep op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn is FD Mediagroep gerechtigd een Abonnementsovereenkomst of de levering van Diensten met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en / of schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:a. Abonnee, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst niet nakomt;
  b. Abonnee onder curatele wordt gesteld;
  c. Abonnee faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden;
  d. een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Abonnementsovereenkomst niet meer rechtvaardigt; of
 8. Indien de relatie en/of de Abonnementsovereenkomst tussen FD Mediagroep en Abonnee wordt beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van FD Mediagroep op Abonnee onmiddellijk opeisbaar en zal Abonnee omgaand alle openstaande vorderingen betalen aan FD Mediagroep, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.
 9. Bij beëindiging van de Abonnementsovereenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom in stand.
 10. Abonnee doet afstand van alle rechten op opzegging en ontbinding van de Abonnementsovereenkomst, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 11. Indien een Abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer(rechts)personen gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van verbintenissen die voortvloeien uit de Abonnementsovereenkomst.
 12. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementsovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is voorbehouden aan en beperkt tot het aantal met Abonnee overeengekomen Gebruikers en kan niet aan derden of andere medewerkers of werknemers van Abonnee worden overgedragen, in gebruik
  gegeven,verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Abonnee garandeert FD Mediagroep dat geen andere medewerkers of werknemers vanAbonnee anders dan de Gebruikers de Diensten zoals overeengekomen onder de Abonnementsovereenkomst zullen gebruiken of beschikken over het Gebruikersaccount of via het Gebruikersaccount toegang tot de Diensten zullen hebben. Inlogaccounts zijn strikt persoonlijk en dienen op naam te staan van de Gebruiker, waarbij de inlognaam gelijk dient te zijn aan het zakelijk e-mailadres van de Gebruiker. Gebruikersaccounts mogen dus niet op algemene e-mailadressen staan, zoals bijvoorbeeld afdelings-e-mailadressen. Wil een afdeling integraal toegang tot één of meer van de diensten, dan is dit niet mogelijk met één gebruikersaccount, maar dient u hiervoor een licentie af te sluiten waarbij voor iedere medewerker een Gebruikersaccount wordt verstrekt. De toegangsgegevens tot een Gebruikersaccount mogen niet worden gedeeld met anderen, alleen de Gebruiker zelf mag de toegangsgegevens gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten. Abonnee zal afdoende maatregelen treffen om ongeautoriseerd gebruik door de Gebruiker(s) te voorkomen. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van €5.000, onverminderd het recht van FD Mediagroep volledige schadeloosstelling te eisen. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde, is FD Mediagroep gerechtigd om haar verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst zonder nadere aankondiging op te schorten. Abonnee mag uitsluitend na voorafgaande en schriftelijke toestemming van FD Mediagroep een Gebruikersaccount toewijzen aan een Gebruiker, welke toestemming FD Mediagroep niet op onredelijke gronden aan Abonnee zal onthouden.
 13. FD Mediagroep staat, indien Abonnee dit wenst, aan Abonnee toe om Gebruikers geautomatiseerd toegang te geven tot de beschikbare content door middel van Single Sign On (SSO). Daartoe verstrekt Abonnee aan FD Mediagroep de voornaam, achternaam en het zakelijke e-mailadres van de Gebruiker. Abonnee verstrekt uitsluitend gegevens van medewerkers van Abonnee en ingeval van het e-mailadres alleen het zakelijke e-mailadres. Abonnee is verantwoordelijk voor de juistheid van deze verstrekte gegevens. Het gebruik van Single Sign On geschiedt voor eigen rekening en risico van Abonnee. FD Mediagroep is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van deze techniek ontstaat.
 14. FD Mediagroep verstrekt Abonnee desgewenst geaggregeerde gebruiksgegevens van Diensten, maar niet zodanig dat dit gebruik op enigerlei wijze is te herleiden tot een individuele Gebruiker of een kleine groep Gebruikers.
 15. Abonnee stemt er namens Gebruikers mee in dat FD Mediagroep servicemails (niet zijnde commerciële berichtgeving) stuurt aan Gebruiker ten behoeve van het activeren van Gebruiker en het verhogen van het engagement van de Gebruiker.
 16. Reclamaties anders dan over de bezorging van het Dagblad dienen binnen acht (8) dagen na constatering van het betreffende gebrek schriftelijk (op het postadres dat vermeld is in de colofon van het Dagblad) of telefonisch door de Abonnee te worden ingediend. Dit is een fatale termijn, bij expiratie waarvan het recht om te reclameren vervalt. Abonnee is niet gerechtigd om de uit de Abonnementsovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen op te schorten in verband met enige reclamatie.
 17. Indien het aantal Gebruikers gedurende de Abonnementsovereenkomst toeneemt worden de Abonnementsovereenkomst en de vergoeding met het aantal ‘nieuwe gebruikers’ verhoogd.
 18. Partijen zullen eventuele vorderingen die zij op elkaar hebben vanwege de geautomatiseerde boekhouding van FD Mediagroep niet met elkaar verrekenen.

DEEL IV: LEVERING VAN PRODUCTEN

Onder ‘Product’ wordt hier verstaan: de stoffelijke zaak, niet zijnde een abonnement op Media of onderwerp van een Abonnementsovereenkomst, die FD Mediagroep in het kader van een koopovereenkomst (hierna: ‘Koopovereenkomst’) levert aan een afnemer (hierna: ‘Afnemer’).

Voor de levering van Producten in het kader van een Koopovereenkomst gelden de volgende bepalingen:

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. DEEL IV is van toepassing op zowel de zakelijke Afnemer als op de consument-Afnemer.
 2. Daarnaast zijn van DEEL I enkel de artikelen 2, 3.4-3.7, 4.7, 7, 14 en 16 van overeenkomstige toepassing. Voor de Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is tevens artikel 4 van DEEL III van overeenkomstige toepassing.
 3. Deel IV van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen inzake Koopovereenkomsten en op alle Koopovereenkomsten (die al dan niet een overeenkomst op afstand als bedoeld in art. 6:230g Burgerlijk Wetboek inhouden) tussen FD Mediagroep en een Afnemer

Artikel 2. Het aanbod, prijzen en betaling

 1. Indien het aanbod van een Product een afwijkende of beperkte geldigheidsduur heeft of onder aanvullende Voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. FD Mediagroep is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen met dien verstande dat FD Mediagroep niet gerechtigd is de prijs van een Product te wijzigen na totstandkoming van een Koopovereenkomst.
 3. De door de Afnemer verschuldigde prijs dient ten tijde van de koop te worden voldaan, tenzij in de Koopovereenkomst anders overeengekomen is. Indien Afnemer de verschuldigde prijs niet, niet-tijdig of niet volledig voldaan heeft, is hij vanaf het moment dat de volledige prijs voldaan diende te zijn, direct in verzuim, waarbij de zakelijke Afnemer daardoor direct de door FD Mediagroep werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd is

Artikel 3. Herroeping

 1. Gedurende veertien dagen na de ontvangst van de Producten door of namens de Afnemer heeft de Afnemer het recht de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, onder retournering van de Producten. De kosten voor het terugzenden van het Product komen voor rekening van Afnemer. FD Mediagroep zal de door Afnemer betaalde prijs zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen terugbetalen aan Afnemer.
 2. Afnemer is verplicht tijdens deze termijn alle zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van het Product en de verpakking. Het is Afnemer toegestaan de verpakking te openen voor zover nodig om het Product te kunnen beoordelen.
 3. Indien de Afnemer het Product op basis van dit artikel retourneert zal hij het Product met alle bijgeleverde accessoires en materialen en voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele staat retourneren.
 4. Dit herroepingsrecht en het overige in dit artikel bepaalde geldt niet voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer, Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen, dagbladen, tijdschriften of magazines, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Afnemer de verzegeling verbroken heeft.
 5. Ten aanzien van de Afnemer die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is dit artikel niet van toepassing en vindt artikel4 van DEEL III in alle gevallen voorrang.

Artikel 4. Garantie en conformiteit

 1. FD Mediagroep garandeert dat de Producten gedurende één jaar voldoen aan de Koopovereenkomst (tenzij de aard van het Product zich daartegen verzet), de bij het Product vermelde specificaties, en aan de eisen die men redelijkerwijs en bij normaal gebruik aan dergelijke Producten kan stellen.
 2. De door FD Mediagroep aangeboden garantieregeling laat de overige rechten en vorderingen die de Afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van FD Mediagroep jegens FD Mediagroep kan doen gelden op grond van de wet in stand.
 3. De Afnemer kan zich niet meer op de in dit artikel gestelde en bedoelde rechten beroepen indien hij FD Mediagroep niet binnen bekwame tijd na de ontdekking van de gestelde tekortkoming kennis geeft van de klacht, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking van de tekortkoming tijdig is.

Artikel 5. Levering

 1. Het door de Afnemer opgegeven adres van levering geldt als plaats van levering.
 2. Levering van Producten geschiedt binnen 30 dagen na totstandkoming van de Koopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daarvan is sprake indien een langere levertermijn vermeld is bij het aanbod van het Product. Indien de levering vertraging ondervindt, of niet geheel kan worden uitgevoerd, wordt de Afnemer hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 3. Indien als gevolg van een vertraging bedoeld in lid 2 de levertermijn die van 30 dagen overschrijdt en geen langere termijn overeengekomen is, is de Afnemer gerechtigd de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden onder onverwijlde terugbetaling door FD Mediagroep, doch uiterlijk binnen 30 dagen, van het reeds door de Afnemer betaalde.
 4. Tot aan het moment van bezorging ligt het risico (voor beschadiging en/of vermissing) van het product bij FD Mediagroep.

Artikel 6. Derden

 1. FD Mediagroep is gerechtigd bij de uitvoering van de Koopovereenkomst gebruik te maken van derden.
 2. Deze derden kunnen de afhandeling, betaling en/of levering op zich nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor correcte nakoming van FD Mediagroep jegens Afnemer.

 

BIJLAGE 1 Abonnementsvormen

FDMG account. Met een FDMG-account heeft u toegang tot het FD en/of een van de andere FDMGpublicaties mits in het bezit van een abonnement of juiste dienst.

De door FD Mediagroep aangeboden abonnementsvorm(en) kennen de volgende specificaties/Diensten:

 1. ‘FD Light’
  a. gelimiteerde toegang tot de (FD) Website, (FD) App en mijnFD;
  b. dagelijkse nieuwsbrieven
 2. ‘FD Weekend’ bestaande uit:
  a. gelimiteerde toegang tot de Website, App en mijnFD;
  b. de zaterdagkrant FD Weekend inclusief FD Persoonlijk thuisbezorgd;
  c. 5 jaar digitaal webarchief beschikbaar op het afgeschermde gedeelte van de Website;
  d. dagelijkse nieuwsbrieven
 3. ‘FD Digitaal’ bestaande uit:
  a. onbeperkte toegang tot de Website, App en mijnFD;
  b. het archief van het dagblad tot 5 jaar terug beschikbaar op het afgeschermde gedeelte van de Website;
  c. de ‘e-paper’ via de Website, App en via tablets*;
  d. dagelijkse nieuwsbrieven.
 4. ‘FD Digitaal+’ bestaande uit FD Digitaal aangevuld met:
  a. de zaterdagkrant FD Weekend inclusief FD Persoonlijk thuisbezorgd.
 5. ‘FD Krant’ bestaande uit:
  a. het dagblad (6 maal per week, ma-zat) thuisbezorgd;
 6. ‘FD Totaal’ bestaande uit FD Digitaal+ aangevuld met:
  a. het dagblad (5 maal per week, ma -vrij) thuisbezorgd;
 7. ‘FD Professional’ en ‘FD Zakelijk’ bestaande uit FD Digitaal aangevuld met:
  a. het archief van het dagblad vanaf 1985 beschikbaar op het afgeschermde gedeelte van de Website.
 8. ‘Pensioen Pro abonnement’ bestaande uit:
  a. toegang tot de website pensioenpro.nl
  b. dagelijkse nieuwsbrief en weeknieuwsbrief,
  c. aantal keer per jaar Pensioen Pro magazine thuisbezorgd.
  d. toegang tot alle edities van Pensioen Pro Magazine sinds 2009 online
  e. Jaarboek Institutioneel Vermogensbeheer
 9. ‘Energeia Energienieuws bestaande uit:
  a. toegang tot de website energeia.nl
  b. dagelijkse nieuwsbrief
 10. Impact-Investor
  a. online toegang tot de website Impact-Investor en alle artikelen
  b. wekelijkse nieuwsbrief;

* onder ‘tablets’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: gangbare tabletcomputers die applicaties van de FD Mediagroep kunnen weergeven en uitvoeren, ongeacht het besturingssysteem (zoals bijvoorbeeld iOS, Android, WebOS).
** FD Light bevat o.a FD registratie