Chat with us, powered by LiveChat

Actievoorwaarden Dutch Podcast Awards

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Dutch Podcast Awards’, een actie waarbij deelnemers kans maken op een exclusieve VanMOOF fiets (hierna te noemen ‘de Actie’).
 2. De Actie wordt georganiseerd door BNR Nieuwsradio. Contactgegevens BNR Nieuwsradio: Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam. Postbus 216, 1000 AE Amsterdam.
 3. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

  Deelname actie

 4. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
 5. Een persoon wordt deelnemer (hierna te noemen: ‘Deelnemer’) aan de Actie wanneer hij/zij gevolg geeft aan de benodigde actie hiervoor: breng je stem uit via de site podcastawards.nl op de genomineerden van de Dutch Podcast Awards en maak kans op een exclusieve VanMOOF fiets.
 6. Personeelsleden van FD Mediagroep, hun familieleden en anderen die direct/indirect zijn verbonden met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 7. Per persoon kan maximaal één keer worden meegedaan aan de Actie.
 8. Deelnemen aan deze Actie is kosteloos. Kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de Deelnemer.
 9. Deelnemers kunnen zich tot en met 2 september 2018 om 23:00 uur stemmen via www.podcastawards.nl.
 10. BNR Nieuwsradio heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs, zoals uiteengezet in lid 5, en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van deze prijs te vorderen.
 11. BNR Nieuwsradio is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen (bijvoorbeeld bij te weinig aanmeldingen), zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.
 12. De naam van de Winnaar wordt bekendgemaakt. De Winnaar zal medewerking verlenen aan aanvullende promotionele activiteiten (bijvoorbeeld beeld- of geluidopname van in ontvangstname van de Prijs). De Winnaar verleent BNR het onvoorwaardelijke recht om hun deelname openbaar te maken, en deze al dan niet in bewerkte vorm, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren, op welke wijze nu of in de toekomst ook bekend.
 13. De Winnaar doet door deelname aan de Actie onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De Winnaar erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat BNR het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.
 14. De Winnaars ontvangt voor de opnamen en de promotionele activiteiten geen (financiële) vergoeding

  Winnaar

 15. BNR Nieuwsradio kiest via loterij op 4 september 2018 de winnaar van de Actie (hierna te noemen: “Winnaar”).
 16. De Winnaar wordt via de door hem/haar achtergelaten gegevens op de hoogte gesteld.

  Prijs

 17. De prijs is een exclusieve VanMOOF fiets ter waarde van €2499,- (hierna te noemen: ‘Prijs’).
 18. De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 19. De Prijs wordt eenmaal uitgereikt.

  Overig

 20. Aan de getoonde beelden en beschrijvingen van de Prijs op de website of andere kanalen van BNR Nieuwsradio kan de Deelnemer/Winnaar op geen enkele wijze rechten ontlenen.
 21. BNR Nieuwsradio en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade en/of ander nadeel veroorzaakt door of op enige wijze verband houdende met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot (i) deelname aan de Actie, (ii) het onvermogen om deel te nemen, (iii) het gebruikmaken van de Prijs, en (iv) de uitslagen van de Actie.
 22. Ondanks de grootst mogelijke zorg die BNR Nieuwsradio aan het beheer van de website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door BNR Nieuwsradio openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen BNR Nieuwsradio niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BNR Nieuwsradio in het leven roepen. BNR Nieuwsradio is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. BNR Nieuwsradio is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website.  BNR Nieuwsradio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de Deelnemer in verband met deelname aan deze Actie maakt. De Deelnemer vrijwaart BNR Nieuwsradio van aanspraken van derden in verband met een niet nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.
 23. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 24. BNR Nieuwsradio is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen, waaronder het uitvallen van de internetverbinding, waardoor eventuele deelname niet mogelijk is.
 25. De (persoonlijke) gegevens die BNR Nieuwsradio verkrijgt in het kader van de Actie worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld. BNR Nieuwsradio zal de(persoonlijke) gegevens gebruiken voor de uitvoering van en communicatie rond de Actie. Deelnemers kunnen een verzoek doen om inzage en/of correctie van hun gegevens door een e-mail te zenden aan marketing@bnr.nl
 26. Deze Actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via podcastawards.nl en kunnen worden opgeslagen en uitgeprint.
 27. Bij vragen en/ofklachten over de Actie kunt u per e-mail contact opnemen met BNR Nieuwsradio via marketing@bnr.nl.

Deze actievoorwaarden zijn opgesteld op 20 juli 2018